ข่าวกิจกรรมคณะ

8 กุมภาพันธ์ 2562

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกจ่ายเงิน”

 

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

“แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกจ่ายเงิน”

 

       รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เป็นประธานเปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ “แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกจ่ายเงิน”  ณ ห้องประชุม 52-216/217 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.

            การเสวนาครังนี้ จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ รวมทั้งแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ดี ในการเบิกจ่ายเงินของ มหาวิทยาลัยโดยได้เชิญวิทยากรกองคลัง จำนวน 3 ท่าน ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ 1.นางสาวศรีประภา เสกสุวงศ์  2.นางสาววิไล จินดามัย  และ 3.นางสาวจิราภรณ์ ทับทิมทอง ในการเสวนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเสวนาจากคณะ,วิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมากกว่า 90 คน

 

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกจ่ายเงิน”

กลับหน้าข่าวหลัก