ข่าวสมัครงาน

26 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 410 

 

                                              1. นายกิตติธัช  ออไอศูรย์

                                             2. นายอลงกต  ยะไวทย์


สอบวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562  

                                สอบข้อเขียน           เวลา 09.00-10.30 น.

                                สอบปฏิบัติการสอน   เวลา 11.00-12.00 น.

                                สอบสัมภาษณ์         เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้อง 611A ชั้น 6 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

เวลา 09.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก