ข่าวกิจกรรมคณะ

26 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Teaching Media & e-Learning applications”

อบรมเชิงปฏิบัติการ

“Teaching Media & e-Learning applications”

ให้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวาย

และวิทยาลัยเทคนิคทวาย

 

        เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 208 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล  ที่ปรึกษาคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Teaching Media & e-Learning applications” ให้กับ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวาย (TU Dawei) จำนวน 12 คนและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคทวาย (GTHS Dawei) จำนวน 4 คน จากโครงการพัฒนา Technological University of Dawei (TU) และ Government Technological High School of Dawei (GTHS) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.) ได้นำเสนอกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

          การฝึกอบรมในครั้งนี้ใช้เวลาในการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และสิ้นสุดวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยมีอาจารย์ ดร.กฤช  สินธนะกุล หัวหน้าภาควิชาและวิทยากรจากภาคคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวิเคราะห์หลักสูตรและรายวิชา เพื่อกำหนดหัวข้อเรื่องและเนื้อหาที่จำเป็นในการออกแบบสื่อการสอน (Teaching media) และการเรียนการสอนแบบ e-learning มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสื่อการสอน ด้วยวิดีโอ (Video media) อาทิ เทคนิค การสร้างภาพดิจิทัล การบันทึกเสียงและการแก้ไข ออกแบบสื่อการสอนแบบ e-learning อาทิ การสร้างเนื้อหา การสร้างกิจกรรม การสร้างแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ รวมทั้งการนำไปใช้งาน และการทดสอบบทเรียนแบบ e-learning

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Teaching Media & e-Learning applications”

กลับหน้าข่าวหลัก