ข่าวสมัครงาน

21 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

                                ตำแหน่งเลขที่ 390  - นายสมพงษ์  บางยี่ขัน

                                ตำแหน่งเลขที่ 395  - ขาดสอบ

                                ตำแหน่งเลขที่ 416  - นายชัยพร  ศิลาวัชนาไนย

                                ตำแหน่งเลขที่ 418  - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัว

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก