ข่าวประชาสัมพันธ์

27 มีนาคม 2562

(วช.) ประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
และดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่
www.nrct.go.th หรือ www.inventorday.nrct.go.thส่งได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 23 เมษายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(วช.) ประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

กลับหน้าข่าวหลัก