ข่าวประชาสัมพันธ์

27 มีนาคม 2562

(วช.) ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่
www.researchexpo.nrct.go.th หรือwww.nrct.go.th ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(วช.) ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

กลับหน้าข่าวหลัก