ข่าวกิจกรรมคณะ

27 มีนาคม 2562

จัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่11 และระดับนานาชาติครั้งที่ 6

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

จัดงานประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 (NCTechED 11)

และระดับนานาชาติครั้งที่ 6 (ICTechED 6)

 

          ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 (The 11th National  Conference on Technical Education) และการประชุมวิชาการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th International Conference on Technical Education) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Technopreneur for Sustainable Growth and Development ที่จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562  ณ หอประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่11 และระดับนานาชาติครั้งที่ 6

กลับหน้าข่าวหลัก