ข่าวสมัครงาน

1 เมษายน 2562

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

                                ตำแหน่งเลขที่ 512  - นายภารดร  เสถียรไชยกิจ

                                ตำแหน่งเลขที่ 516  - นางสาวภาวพรรณ ขำทับ

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัว

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

กลับหน้าข่าวหลัก