ข่าวกิจกรรมคณะ

17 เมษายน 2562

สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโสและผู้บริหาร

สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโสและผู้บริหาร

        รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร จากอาจารย์อาวุโสและผู้บริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานคณบดี อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโสและผู้บริหาร

กลับหน้าข่าวหลัก