ข่าวประชาสัมพันธ์

9 เมษายน 2562

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับ

 

          1. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์  ในสาขาครุศาสตร์  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

 

          2. อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาครุศาสตร์  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

 

          3. อาจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาครุศาสตร์  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561

 

        

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

กลับหน้าข่าวหลัก