ข่าวกิจกรรมคณะ

9 เมษายน 2562

โครงการการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

โครงการการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

 ประจำปีการศึกษา 2561

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

 

        รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาท นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

          โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ คณะได้จัดบรรยาย เรื่อง “แนะแนวการศึกษาต่อในระดับ บัณฑิตศึกษาโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ” โดย นางสาวรินทร์ฤดี  พลายเพ็ชร์  ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไมเนอร์และเอสเอสพี ประเทศไทย จำกัด และกล่าวปิดโครงการ โดย อาจารย์วิทวัส  ทิพย์สุวรรณ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                     

 

โครงการการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กลับหน้าข่าวหลัก