ข่าวการศึกษา

17 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2562 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา 

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  

 “ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)  (เพิ่มเติม)

 ประจำปีการศึกษา 2562 

 

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

หลักสูตรเทียบโอน

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TTM-T)  และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TTP-T) 

 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

หลักสูตร 5 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (TEE)

หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (TE-Pow.)

หลักสูตรเทียบโอน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (TTE-Pow.-T)

 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2562 (เพิ่มเติม)

กลับหน้าข่าวหลัก