ข่าวสมัครงาน

1 เมษายน 2562

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รหัส พษ 395 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี

                                             - นางสาวพีรยาภรณ์  สุละพาน

                                 สำรอง - นางสาวนิราวรรณ  ธรรมเสนีย์

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัว

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี

กลับหน้าข่าวหลัก