ข่าวการศึกษา

17 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับตรงร่วมกัน(รอบที่ 3) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา 

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

“ โครงการรับตรงร่วมกัน (รอบที่ 3)  

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  

 ประจำปีการศึกษา 2562 

 

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TM) /สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP)
และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT)

 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

หลักสูตร 5 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (TEE)

หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (TE-Pow.)
และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) (
TE-Elec.)

 

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

หลักสูตร 5 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับตรงร่วมกัน(รอบที่ 3) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2562

กลับหน้าข่าวหลัก