ข่าวทุน/วิจัย

21 พฤษภาคม 2562

สกอ. เปิดรับโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ปี2563-2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส  ประจำปีพ.ศ. 2563-2564 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีhttp://bit.ly/2Gfre1Uหรือตาม QR Code ส่งที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สกอ. เปิดรับโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ปี2563-2564

กลับหน้าข่าวหลัก