ข่าวทุน/วิจัย

26 เมษายน 2562

สทป.ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการได้ที่
งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สทป.ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

กลับหน้าข่าวหลัก