ข่าวกิจกรรมคณะ

5 มิถุนายน 2562

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการของคณะ

 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการของคณะ

 

        รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อ.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จำนวน 18 คน เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการและการทำงานที่เป็นระบบของคณะ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ 208 อาคาร 52 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดระบบขององค์กรให้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการของคณะ

กลับหน้าข่าวหลัก