ข่าวกิจกรรมคณะ

31 พฤษภาคม 2562

ต้อนรับคณะทำงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) กลุ่มมิตรผล เข้าศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะทำงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) กลุ่มมิตรผล

เข้าดูงานการให้บริการวิชาการการเรียนการสอนด้าน Robotics

 

        ผศ.ดร.จรัญ แสนราช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนคณบดี และ ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล  ผศ.พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  และคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์

กรรมการบริษัท กลุ่มมิตรผล และคณะดำเนินงาน จำนวน 3 ท่าน ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้าน Robotics และโปรแกรม Coding สำหรับนักเรียน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้าน Robotics เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการต่อไป

          ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลและหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า   ได้พาเยี่ยมชมห้องประลองและปฏิบัติการของภาควิชา ที่ใช้การเรียนการสอนด้าน Robotics  ณ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการและประลองรวมของคณะ

ต้อนรับคณะทำงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) กลุ่มมิตรผล เข้าศึกษาดูงาน

กลับหน้าข่าวหลัก