ข่าวการศึกษา

4 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโครงการ Admissions รอบที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา 

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) รอบที่ 4

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  

 ประจำปีการศึกษา 2562 

 

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TM)

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

หลักสูตร 4 ปี / หลักสูตร 5 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (TE-Pow.) / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (TEE)

 

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

หลักสูตร 5 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)


ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโครงการ Admissions รอบที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2562

กลับหน้าข่าวหลัก