ข่าวการศึกษา

7 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับตรง (ปวส.) รอบที่ 5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา 

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบที่ 5

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  

 ประจำปีการศึกษา 2562 

 

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

หลักสูตรเทียบโอน

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TTM) / สาขาวิชาวิศวกรรมและการผลิต (TTP)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับตรง (ปวส.) รอบที่ 5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2562

กลับหน้าข่าวหลัก