ข่าวประชาสัมพันธ์

29 พฤษภาคม 2562

เพื่อโปรดทราบการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง (สกว.) เป็น (สกสว.)

เพื่อโปรดทราบการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หน้าที่อำนาจ และชื่อสำนักงานงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพื่อโปรดทราบการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง (สกว.) เป็น (สกสว.)

กลับหน้าข่าวหลัก