ข่าวประชาสัมพันธ์

18 มิถุนายน 2562

ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย ฉบับประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย

กลับหน้าข่าวหลัก