ข่าวประชาสัมพันธ์

24 มิถุนายน 2562

มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 15/2562 ลว. 27 พ.ค. 2562 การประชุมนานาชาติ ICASEP 2019

เพื่อโปรดทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรื่องการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มจพ. “2019 International Conference on Applied Science and Engineering Progress (ICASEP 2019 ) ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โดยให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ ICASEP2019 และให้ทุกส่วนงานใช้เงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้สนับสนุนเป็นค่าลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
ICASEP 2019 บทความละ 8,000 บาท และสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนสมทบเป็นค่าลงทะเบียนเพิ่มอีก บทความละ 8,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 15/2562 ลว. 27 พ.ค. 2562 การประชุมนานาชาติ ICASEP 2019

กลับหน้าข่าวหลัก