ข่าวกิจกรรมคณะ

2 กรกฎาคม 2562

ผู้บริหารคณะพบปะกับบุคลากรทางการศึกษาจาก สปป.ลาว ที่มาศึกษาต่อภายในคณะ

ผู้บริหารคณะพบปะกับบุคลากรทางการศึกษาจาก

สปป.ลาว ที่มาศึกษาต่อภายในคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พบปะกับบุคลากรทางการศึกษาจาก สปป.ลาว ที่มาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ ของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เพื่อสอบถามถึงสถานภาพการความเป็นอยู่และการเรียนของแต่ละคน และรับทราบปัญหาต่างๆ ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ผู้บริหารคณะพบปะกับบุคลากรทางการศึกษาจาก สปป.ลาว ที่มาศึกษาต่อภายในคณะ

กลับหน้าข่าวหลัก