ข่าวกิจกรรมคณะ

2 กรกฎาคม 2562

Dr. Leisa Armstrong จาก Edith Cowan University (ECU), Australia เยี่ยมชมคณะ

Dr. Leisa Armstrong

จาก Edith Cowan University (ECU), Australia

เยี่ยมชมคณะ


รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดี และ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ให้การต้อนรับและมอบที่ระลึกให้แก่ Dr. Leisa Armstrong จาก Edith Cowan University (ECU), Australia ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมคณะ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

 

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ Dr. Leisa Armstrong ได้เยี่ยมชมและพบปะผู้บริหารและคณาจารย์ ของภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า และภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการต่อไป

Dr. Leisa Armstrong จาก Edith Cowan University (ECU), Australia เยี่ยมชมคณะ

กลับหน้าข่าวหลัก