ข่าวการศึกษา

11 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อ และสถานที่สอบ English Placement Test สำหรับนักศึกษาใหม่ 2562 (รอบที่ 1-4)

ประกาศรายชื่อ และสถานที่สอบ

การจัดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
(
English Placement Test)

นักศึกษาใหม่  รอบที่ 1 - 4

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่  13  มิถุนายน  2562  เวลา  10.00 - 12.00  น.

 

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแจ้งให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ทราบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน จะต้องทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 2 ครั้งก่อนเข้าศึกษาและก่อนสำเร็จการศึกษา

          การจัดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โดยผลการทดสอบครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการส่งเสริมให้นักศึกษา
มีโอกาสพัฒนาความสามารถในภาษาอังกฤษ ของตนอย่างเหมาะสมมากขึ้น ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนสามารถดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  ให้แก่นักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

          โดยให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้ 

1.    ให้นำใบแทนบัตรนักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษา และบัตรประชาชน หรือใบแทนบัตรประชาชน
มาในวันสอบ

2.    แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาให้เรียบร้อย

3.    ใช้ดินสอ 2B ในการฝนคำตอบในกระดาษคำตอบ และใช้ปากกาเขียน รายละเอียดต่าง ๆ 
ในกระดาษคำตอบ

4.    ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด โดยเก็บไว้ในกระเป๋าวางห่างจากตัว และนำของมีค่าเข้ามาไว้ในห้องสอบได้เพื่อป้องกันการสูญหาย

5.    กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา และรหัสประจำตัวนักศึกษาลงในกระดาษคำตอบ  
กรอกวิชา 201 ภาษาอังกฤษ และให้ฝนรหัสประจำตัวนักศึกษา โดยชิดด้านซ้ายมือของแถว
(โดยไม่ต้องฝนตอนเรียน)

6.    เซ็นชื่อในใบรายชื่อเข้าห้องสอบ

7.    ห้ามดึงข้อสอบออกจากชุดข้อสอบ และส่งคืนข้อสอบพร้อมกระดาษคำตอบ เมื่อทำการสอบเสร็จแล้ว

8.    ห้ามใช้พจนานุกรมทุกชนิดในการสอบ

** รายชื่อ และสถานที่สอบ Click **

ประกาศรายชื่อ และสถานที่สอบ English Placement Test สำหรับนักศึกษาใหม่ 2562 (รอบที่ 1-4)

กลับหน้าข่าวหลัก