ข่าวกิจกรรมคณะ

18 กรกฎาคม 2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รอบปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

         

          รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. และผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกอบด้วย ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา ประธานกรรมการ, รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ กรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์ กรรมการ และ คุณวรรณศิริ เจาตระกูล กรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.  และเข้ารับฟังรายงานผล การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในเบื้องต้นด้วยวาจาจากคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 208 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กลับหน้าข่าวหลัก