ข่าวประชาสัมพันธ์

23 กรกฎาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งซักซ้อมความเข้าใจพ.ร.บ. ร่วมทุนฯ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เพื่อให้โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ ปี 2556 ที่เป็นโครงการภายใต้บังคับ พ.ร.บ. การร่วมทุนฯ ปี 2562 และที่เป็นโครงการไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมทุนฯ ปี 2562 ตามลำดับ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th/users/bpp หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งซักซ้อมความเข้าใจพ.ร.บ. ร่วมทุนฯ

กลับหน้าข่าวหลัก