ข่าวทุน/วิจัย

2 สิงหาคม 2562

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน ปี พ.ศ. 2563 ผู้สนใจ สามารถส่งแบบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและการผลิตตำราเรียน พร้อมแบบเสนอโครงการวิจัยที่ระบุชื่อ-นามสกุล จำนวน ๑ ชุด และไม่ระบุชื่อ-นามสกุล จำนวน ๒ ชุด โดยเสนอผ่านภาควิชา/หน่วยงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย โทร. ๓๒๒๑ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน ปี พ.ศ. 2563

กลับหน้าข่าวหลัก