ข่าวการศึกษา

8 กรกฎาคม 2562

ประกาศคะแนนสอบ English Placement Test สำหรับนักศึกษาใหม่ 2562

ประกาศคะแนนสอบ

การจัดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
(
English Placement Test)

สำหรับนักศึกษาใหม่

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562


Click Link -คะแนนสอบ รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562

Click Link -คะแนนสอบ รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562

 

          กรณีที่นักศึกษาได้ระดับคะแนนต่ำกว่า ร้อยละ 20 หรือนักศึกษาไม่ได้เข้าสอบ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหน

 

*กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่าน จะมีเจ้าหน้าที่ภาควิชาติดต่อไป ให้เลือกวันที่เข้าร่วมโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ที่ภาควิชา*

ประกาศคะแนนสอบ English Placement Test สำหรับนักศึกษาใหม่ 2562

กลับหน้าข่าวหลัก