ข่าวกิจกรรมคณะ

5 สิงหาคม 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู

 

        เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เวลา 12.30 – 16.00 น. คณะได้จัดโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2562  โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์คำนึง ทองเกตุ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มาบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาตนเพื่อการประกอบวิชาชีพครู” หลังจากจบการบรรยาย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร

 

          การจัดโครงการเสริมความเป็นครูในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพครู อันจะนำไปสู่การ พัฒนาคุณภาพงานวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู

กลับหน้าข่าวหลัก