ข่าวทุน/วิจัย

15 สิงหาคม 2562

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กลับหน้าข่าวหลัก