ข่าวกิจกรรมคณะ

5 สิงหาคม 2562

สัมมนาเชิงปฏิบัติงาน “การเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ”

สัมมนาเชิงปฏิบัติงาน

“การเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ”

 

        รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง การเสริมสร้างแนวทาง การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณบดี  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา  09.00 น. ณ ห้อง 216/217   ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

         

          การสัมมนาเชิงปฏิบัติครั้งนี้ กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 26 กรกฎาคม 2562 โดยแบ่งการสัมมนาออกเป็น 2 ช่วง คือ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 จัดสัมมนาที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และ ในวันที่ 25 ถึง 26 กรกฎาคม 2562 จัดที่ เป็กกี้ โคฟ รีสอร์ท อ่าวคุ้งวิมาน จ.จันทบุรี โดยกำหนดให้บุคลากรของภาควิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สัมมนาด้วย

         

          ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 หลังจากพิธีเปิด เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดประชุมและการเขียนหนังสือราชการ โดย คุณภัสสร เผื่อนโกสุม หัวหน้าสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. จากนั้นตัวแทนของแต่ละงานรวม 7 งาน บรรยายแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการของคณะและมหาวิทยาลัย งานละ 10 – 15 นาที และวันที่ 25 ถึง 26 กรกฎาคม 2562 ที่ เป็กกี้ โคฟ รีสอร์ท ระดมสมองแต่ละงานและสรุปผลการสัมมนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร

สัมมนาเชิงปฏิบัติงาน “การเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ”

กลับหน้าข่าวหลัก