ข่าวกิจกรรมคณะ

2 กันยายน 2562

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา

        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวฉัตรกนก คล้ายสุวรรณ” และ “นายธราธร พนมทม” นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ศึกษาดูงานและฝึกงานสหกิจศึกษา ในสถานศึกษาและ/หรือสถานประกอบการ ณ Central South University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 นี้ และขอขอบคุณ สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้ความสนับสนุนค่าเดินทางกับนักศึกษาทั้งสอง

 

          และขอแสดงยินดีกับ “นางสาวศุภลักษณ์ หมื่นไวย์” ศิษย์เก่าภาควิชาครุศาสตร์โยธา ที่ได้รับทุนประเภท CSU Full Scholarship เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Central South University เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระดับปริญญาโท

 

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา

กลับหน้าข่าวหลัก