ข่าวทุน/วิจัย

2 กันยายน 2562

(วช.) ) ขอเชิญ ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี2563

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติและสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามคิวอาร์โค้ดด้านล่างหรือทาง https://nrms.go.th ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

(วช.) ) ขอเชิญ ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี2563

กลับหน้าข่าวหลัก