ข่าวกิจกรรมคณะ

28 สิงหาคม 2562

ผู้แทน มจพ.ร่วมพิธีส่งมอบห้องประลองทางวิศวกรรมศาสตร์และห้องสมุด

ผู้แทน มจพ.ร่วมพิธีส่งมอบห้องประลองทางวิศวกรรมศาสตร์และห้องสมุด

ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้แทนรัฐบาลไทยประกอบด้วย นางสาวภัทรรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดี นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ผศ. ดร. พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนายรัฏฐพรรธน์ ทังสุพานิช เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมในพิธีส่งมอบห้องประลองทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้องประลองวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ห้องประลองวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐานและระบบการผลิตอัตโนมัติ ห้องประลองเครื่องกลไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและห้องสมุดให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและวิทยาลัยเทคนิคทวาย โดยมี H.E. U Ho Pin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสังคมและกิจการท้องถิ่น (Minister of Social Affairs and Municipal Affairs) ของภูมิภาคตะนาวศรี (Tanintharyi region), Ms. Daw New Ni รองอธิบดีกรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, Dr. Aung Naing Myint อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวาย คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีส่งมอบดังกล่าว ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและวิทยาลัยเทคนิคทวาย เป็นโครงการที่รัฐบาลไทย ให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและวิศกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและวิทยาลัยเทคนิคทวาย ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานอาเซียน ผลิตช่างฝีมือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 และการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการด้วยความร่วมมือของ ผศ. นริศร แสงคะนอง และ รศ. ดร. พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ จากภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า รศ. ดร. บัณฑิต สุขสวัสดิ์ จากภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ผศ. ดร. ศักดา กตเวทวารักษ์ จากภาควิชาครุศาสตร์โยธา และ ผศ. ดร. กฤช สินธนะกุล จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน การดำเนินโครงการประกอบด้วย การพัฒนาครู/อาจารย์ในเรื่องการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering pedagogy) ทั้งในวิชาทฤษฎี ประลองและปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ (Online teaching medias) โดยมีผลการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 18 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 280 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 8 คน ที่ได้รับทุนจาก TICA นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงห้องประลองทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงห้องสมุด รวมทั้งการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อการสอน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายสามารถพัฒนาช่างฝีมือเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZ) และเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและระหว่างประชาชนไทยและเมียนมา โดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทยกับภูมิภาคตระนาวศรีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 

ศิริพร/ข่าว

ผู้แทน มจพ.ร่วมพิธีส่งมอบห้องประลองทางวิศวกรรมศาสตร์และห้องสมุด

กลับหน้าข่าวหลัก