ข่าวกิจกรรมคณะ

24 กันยายน 2562

คณะผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมชมคณะ

 

คณะผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา
และผู้บริหารสถาบันภายใต้โครงการฯ
เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
คณะ

         H.E. Dr. Nath Bunroeun Secretary of State Ministry of Education, Youth and Sport of the Kingdom of Cambodia  และคณะผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ และศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานคณะทำงานฝ่ายการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฝึกครูช่าง สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และแมคคาทรอนิกส์   ห้องปฏิบัติการฝึกครูช่างสาขาเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับคณะ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 11.00-12.00 น.

 

คณะผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมชมคณะ

กลับหน้าข่าวหลัก