ข่าวกิจกรรมคณะ

24 กันยายน 2562

อบรม“การใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc New)”

อบรม“การใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc New)”

         เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 211 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เวลา 9.00 – 16.00 น. ดร.ประดิษฐ์ เหมือนคิด ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศและทีมวิทยากรประกอบด้วย อ.ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ, นางสาวกณิตา กลนาม และนายวีระเชษฐ์ มะแซ ได้จัดฝึกอบรม “การใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc New)” ให้กับบุคลากรของสำนักงานคณบดี และภาควิชาต่างๆ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อทำความเข้าใจและใช้ระบบจัดการเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม“การใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc New)”

กลับหน้าข่าวหลัก