ข่าวกิจกรรมคณะ

24 กันยายน 2562

“ด้วยใจผูกพัน สายสัมพันธ์นิรันดร” ประจำปี พ.ศ. 2562

ด้วยใจผูกพัน สายสัมพันธ์นิรันดร” ประจำปี พ.ศ. 2562

         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงาน “ด้วยใจผูกพัน สายสัมพันธ์นิรันดร”ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. เพื่อแสดงมุทิตาจิต น้อมรำลึกคุณงามความดีของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

          คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายนามดังนี้  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา              ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

2. รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ ศิริศักดิ์                         ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

3. รองศาสตราจารย์ เชาวลิต ถาวรสิน                     ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

4. ดร.ประดิษฐ์ เหมือนคิด                                       ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

5. ดร.ศุภกฤต โสภณจิตต์                                        ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

6. รองศาสตราจารย์ การุณ ใจปัญญา                     ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

7. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์      ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

8. นายเมธา สุภาไชยกิจ                                         ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

9. นางกฤติญา ศิริมัย                                              ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

10. นายสุขสัณฐ์ สระบัว                                         สำนักงานคณบดี

          ชาวครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอรำลึกถึงคุณความดีของครูบาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน ที่ร่วมพัฒนาคณะตลอดมา

“ด้วยใจผูกพัน สายสัมพันธ์นิรันดร” ประจำปี พ.ศ. 2562

กลับหน้าข่าวหลัก