ข่าวสมัครงาน

2 ตุลาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ 456

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คือ


      - นางสาวพีรยาภรณ์  สุละพาน -


ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานพิเศษในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัว 

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่  11 ตุลาคม 2562 

 ภายในเวลา 16.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี

กลับหน้าข่าวหลัก