ข่าวประชาสัมพันธ์

18 กันยายน 2562

20 ปี ในความสำเร็จที่ยั่งยืน ของความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง มจพ. กับสถาบันวิศวกรรมศาสตร์ฯ

20 ปี ในความสำเร็จที่ยั่งยืน ของความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง มจพ.  

กับสถาบันวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูง ณ ลอแรน หรือ มหาวิทยาลัยลอแรน ประเทศฝรั่งเศส  

 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยลอแรน (University of Lorraine-UL) ประเทศฝรั่งเศส โดย Prof. Dr. Noureddine Takorabet ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย GREEN (Groupe de Recherche en Energie Electrique de Nancy) ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง มจพ. กับมหาวิทยาลัยลอแรน ในโอกาศครบ 20 ปี ของความร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วย ผศ. ดร. พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล อดีตผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และอดีตหัวหน้าทีมนักวิจัยฝ่ายไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและกิจการต่างประเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ. ดร. วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการ และ ดร. สุกาญจนา เลขพัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วย รศ. ดร. เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (English program-Dual degree) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยลอแรน ซึ่งประกอบด้วย Prof. Dr. Karl Tombre รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ Mrs. Nathalie Fick, Head of International Office, International and European Department, Prof. Dr. Noureddine Takorabet ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์และนักวิจัยศูนย์วิจัย GREEN โดยมี Prof. Dr. Bernard Davat อดีตผู้บริหาร ENSEM, GREEN และอดีตหัวหน้าทีมนักวิจัยฝ่ายฝรั่งเศส และ ผศ. ดร. พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล อดีตหัวหน้าทีมนักวิจัยฝ่ายไทย ร่วมกันนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือจากอดีตถึงปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แบ

 

 

 

>>อธิบายภาพหมู่<< 

เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา Dr. Sukanjana Lekapat, Assoc. Prof. Dr. Damien GUILBERT, Prof. Dr. Babak Nahid-Mobarakeh, Assoc. Prof. Dr. Matheepot Pattanasak, Asst. Prof. Dr. Panarit Sethakul, Mrs. Nathalie Fick, Prof. Dr. Karl Tombre, Prof .Dr .Melika Hinaje, Prof. Dr. Noureddine Takorabet, Asst. Prof .Dr. Wattana Kaewmanee, Prof. Dr. Bernard Davat, Prof. Dr. Jean Leveque, Prof. Dr. Bruno Douine 

 

20 ปี ในความสำเร็จที่ยั่งยืน ของความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง มจพ. กับสถาบันวิศวกรรมศาสตร์ฯ

กลับหน้าข่าวหลัก