ข่าวสมัครงาน

23 กันยายน 2562

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ 655 สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คือ

  

      - นางสาวสุภาพร  ชื่นสกุล -


ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานพิเศษมารายงานตัว ณ สำนักงานคณบดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 ภายในเวลา 16.00 น.

หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก