ข่าวทุน/วิจัย

4 ตุลาคม 2562

สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุน การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยสำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน
10 ทุน ๆ ละ 25,000.00 บาท ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
ดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่
www.Bangkok.go.th/bangkokeducation หรือ www.bmamedia.in.th ส่งที่ สำนักการศึกษา ภายในวันที่
31 มกราคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุน การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลับหน้าข่าวหลัก