ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ตุลาคม 2562

งานเทิดพระเกียรติกษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ TICA Connect ครั้งที่ 6

 

งานเทิดพระเกียรติกษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือ 

เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

TICA Connect ครั้งที่ 6

 

ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นผู้แทน มจพ. เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ

การเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

วันนี้ 12 กันยายน 2562 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ” และ TICA Connect ครั้งที่ 6 SDGs Goal 17: หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยเข้าร่วมงานกว่า 200 คน น.ส ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ปวงชนชาวไทยให้รอดพ้นวิกฤติเศรษฐกิจ และเผยแพร่แก่ต่างประเทศผ่านการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนา อีกทั้งยังกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานคู่ร่วมมือของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สำหรับพิธีเปิดนั้น นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวเปิดงาน โดยได้เน้นย้ำว่า ประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการต่างประเทศ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ในภายใต้การดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่างๆ เพื่อส่งเสริมบทบาทความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 17 “หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน” จากนั้น เป็นการกล่าวปาฐกถาโดย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สำหรับการเสวนาในหัวข้อ “การเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย น.ส.ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (MI) ดำเนินรายการโดย ดร.เจษฎา ศาลาทอง การเสวนาครั้งนี้ เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทการทำงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีส่วนเสริมสร้างหรือสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานคู่ร่วมมืออย่างไรบ้าง และกิจกรรมต่างๆ ที่ TICA มีส่วนในการทำความร่วมมือกับต่างประเทศทำให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไรบ้าง บางท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกว่า TICA มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ รวมทั้งมีน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับคนพิการ หรือบทบาทการทำงานระหว่าง TICA กับกรมการพัฒนาชุมขนในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy-SEP) ไปขับเคลื่อนในต่างประเทศที่มีบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งได้น้อมนำหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ คือ ไม่ติดตำรา ศึกษาให้ถ่องแท้ ระเบิดจากข้างใน และการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ หรือ TICA มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง MI ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับความช่วยแหลือจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ผ่าน TICA เมื่อ 23 ปีที่แล้ว ในปัจจุบัน TICA ได้มีส่วนในการสนับสนุนการทำงานของ MI ในด้านการให้เป็นหน่วยงานดำเนินการ (Implementing agency) ในการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนั้นในอดีตกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการให้การสนับสนุนในการก่อตั้งและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ (มจพ.) หรือเทคนิคไทยเยอรมันเดิม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศสผ่าน TICA หรือกรมวิเทศสหการมาก่อน และปัจจุบัน TICA และ มจพ. โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ร่วมกันทำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวาย (Technological University of Dawei) และวิทยาลัยเทคนิคทวาย (Government Technological High School of Dawei) ให้กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของประเทศของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อพัฒนาช่างฝีมือและวิศวกร ให้รองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZ) และยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและระหว่างประชาชนไทยและเมียนมาด้วย

 

งานเทิดพระเกียรติกษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ TICA Connect ครั้งที่ 6

กลับหน้าข่าวหลัก