ข่าวกิจกรรมคณะ

7 ตุลาคม 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 

        วันที่ 26 กันยายน 2562  เวลา 09.20 น.  ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ  ICL2019 “ The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education” ( 22nd International Conference on Interactive Collaborative Learning และ 48th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy)    โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก Michael E. Auer, General Chair, Germany และ Hanno Houtsch, IGIP President, Germany และ ICL2019 Conference Chairs เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. Professor Stefan Vorbach, Vice-Rector Technical University Graz, Austria 

2. ดร.อดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3. Prof. Dr. Phys. Doru Ursutiu, IAOE Past President, Romania  

4. Xavier Fouger, Dassault Systemes, Senior Director Global Academia Programs

ณ โรงแรม InterContinental Bangkok  ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน

 
               วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยทั่วโลกที่เกี่ยวกับการจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือ การศึกษาในแนวทางที่ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์กัน การสอนด้านวิศวกรรม และการศึกษาสมัยใหม่ ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและศาสตร์แห่งการสอนสมัยใหม่ ระหว่างนักวิจัยไทยกับนานาชาติ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สถาปนาครบรอบ 60 ปี  และครบรอบ 50 ปีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เป็นการประชุมวิชาการที่มีคุณภาพสูงและ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติที่มีนักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก

                       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยกับเครือข่ายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานและสมาคมต่างๆ ได้แก่ International Association of Online Engineering (IAOE), International Society of Engineering Pedagogy (IGIP), IEEE Education Section, และ IEEE Thailand Chapter ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICL2019       “ The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education” ( 22nd International Conference on Interactive Collaborative Learning และ 48th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy) ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ โรงแรม InterContinental Bangkok   กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมเชิงปฏิบัติการจากนักวิจัย นักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก การจัดนิทรรศการ และการแสดงผลงานทางวิชาการต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น         

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งในการจัดประชุมวิชาการะดับนานาชาติในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ ของนักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วลก อีกด้วย

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

กลับหน้าข่าวหลัก