ข่าวกิจกรรมคณะ

30 มกราคม 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสพอ. สปป.ลาว

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการต่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับสถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

สถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เชิญผู้แทนจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (รวมวันเดินทาง) ณ สถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวาระการประชุมเพื่อหารือการต่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ให้เกิดกิจกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าติดตามผลการอบรม เยี่ยมชมเครื่องมือ และสถานที่ประกอบการพิจารณาวางแผน การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในห้องประลอง และการวิจัย รวมถึงหารือการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนักศึกษาของทั้งสองสถาบันในอนาคต

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสพอ. สปป.ลาว

กลับหน้าข่าวหลัก