ข่าวการศึกษา

7 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 2563

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2563

ให้ผู้มีรายชื่อตามท้ายประกาศ มาสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

หลักสูตร 5 ปี

1. TEE วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา  (5 ปี)

2. CEE วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ปี)  

3. CED เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (5 ปี)


หลักสูตร 4 ปี

1. TM วิศวกรรมเครื่องกล

2. TP วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 

3. TT-M,TT-E วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

4. TE-Pow. วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)

5. TE-ELec. วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) 

 

หลักสูตรเทียบโอน

1. TTM-T วิศวกรรมเครื่องก

2. TTP-T วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

3. TTT-M-T,  TTT-E-T วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

4. TTE-Pow.-T วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)

5. TTE-Elec.-T วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)

6. TCT-R เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 2563

กลับหน้าข่าวหลัก