ข่าวกิจกรรมคณะ

3 มกราคม 2563

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาและดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาและดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


          รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  พระนครเหนือ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ฉัตรชัย แก้วดี รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและคณะ ที่เข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ และวิจัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (DMEE) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (DICT) ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาและดูงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กลับหน้าข่าวหลัก