ข่าวประชาสัมพันธ์

3 มกราคม 2563

ระเบียบ มจพ. ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เพื่อโปรดทราบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ระเบียบ มจพ. ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

กลับหน้าข่าวหลัก