ข่าวประชาสัมพันธ์

6 มกราคม 2563

ระเบียบ มจพ. ว่าด้วย กองทุน 60 ปี มจพ.เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2562

เพื่อโปรดทราบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย กองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ฉบับประกาศ ณ วันที่
20 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ระเบียบ มจพ. ว่าด้วย กองทุน 60 ปี มจพ.เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2562

กลับหน้าข่าวหลัก